Projekt „Erasmus +“
Klíčová akce: KA 1- Vzdělávací mobilita jednotlivců
Název projektu: „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“
Registrační číslo projektu: „2018-1-CZ01-KA101-047531“

Od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění výuky anglického jazyka se zaměřením na využívání moderních metod a techniky nejen ve výuce samotné, ale i v přípravě na ni.
V rámci projektu umožňujícího profesní rozvoj pedagogických pracovníků s ohledem na jejich konkrétní a aktuální potřeby se čtyři učitelé anglického jazyka zúčastní jednotýdenních či dvoutýdenních kurzů v zahraničí za účelem zvyšování svých pedagogických, jazykových a ICT kompetencí. Po absolvování zahraničních vzdělávacích aktivit budou účastníci mobilit plnit plán rozvoje školy v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan vysílající instituce.
Cílem projektu je získané poznatky a dovednosti postupně aplikovat přímo ve výuce cizího jazyka a představit je nejen co nejširšímu spektru žáků, ale rovněž i dalším pedagogům a širší veřejnosti.
Projekt Erasmus + je financován Evropskou unií a jeho administrací je pověřen Dům zahraniční spolupráce (DZS), který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Koordinátorem projektu je Mgr. Petra Píštěková.