Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace podle ustanovení § 46, § 165, odst. 2, písm. e), § 183 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění oznamuje tímto výsledky řízení přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.
O přijetí nových žáků (uchazečů) budou v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotovena písemná rozhodnutí, která budou součástí spisů nových žáků ve škole. Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, ale uchazeč může požádat o jeho vydání.
Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Datum zveřejnění: 18. 5. 2020                                      Mgr. Jiří Křenek
                                                                                 ředitel školy