Důležité upozornění: Sledujte průběžně aktuální změny v zápisu do základních škol, které mohou nastat z důvodu mimořádných opatření: http://zapisdozs.brno.cz

Vážení rodiče,
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Na základě tohoto dokumentu proběhne zápis dětí do 1. ročníku na naší škole následujícím způsobem:

A) Sběr přihlášek

1. Zápis proběhne v termínu dle školského zákona v době od 6. 4. do 21. 4. 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole, tzn., že přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání včetně podepsané Informační povinnosti (GDPR), kterou jste si vyplnili v elektronickém systému na http://zapisdozs.brno.cz a rodný list dítěte (kopii) můžete doručit v této době jedním z níže uvedených způsobů:

do datové schránky školy: yiaykpj
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý  e-mail!) na adresu: hurytova@zsmilenova.cz
poštou
osobně v termínu od 20.4. do 21.4. 2020 vždy od 9 – 17 hod.

Na konci přihlášky dopište rukou jméno sourozence navštěvujícího naši školu i příští školní rok – viz. Směrnice ředitele.
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Rodný list dítěte (jeho prostá kopie zaslaná dálkovým způsobem viz výše) bude po ověření odpovědným pracovníkem ZŠ skartován. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

2. V případě žádosti o odklad školní docházky budete postupovat při doručení stejným způsobem jako v bodě 1, k žádosti o odklad připojíte i obě doporučující stanoviska k odkladu, tj. stanovisko školního poradenského pracoviště a stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa

3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

V případě, že si nemůžete přihlášku vytisknout sami, kontaktujte školu nebo se obraťte na Magistrát města Brna:

Vydávání žádostí, přihlášek

Osobně na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 v úřední dny pondělí a středa ve zkráceném časovém režimu od 8 do 11 hodin.

Kontakty:

Mgr. Irena Hudcová: Hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel. 542 17 2181

Marcela Hofbruckerová: Hofbruckerová.marcela@brno.cz, tel. 542 17 2182

Doporučujeme předem si telefonicky nebo e-mailem sjednat schůzku, aby se předešlo případným nedorozuměním.

Poznámka: Úřední hodiny Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3 jsou omezeny na základě Usnesení vlády České republiky č. 279 o prodloužení omezení volného pohybu osob a omezeného provozu orgánů veřejné moci a správních orgánů do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, Usnesení č. 126/2020 Sb. s účinností od 23.3.2020.

B) Přijímací řízení
1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:

• Na dveřích u hlavního vchodu do budovy školy
• Na webových stránkách školy https://www.zsmilenova.cz
• Průběžně jej můžete sledovat na stránkách http://zapisdozs.brno.cz

Seznam žáků na dveřích a na webu školy bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 15. 5. 2020

Pro rodiče přijatých dětí bude ještě před koncem školního roku uspořádána informační schůzka. O termínu vás budeme informovat mailem a přes webové stránky.

2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

4. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje

V souvislosti s mimořádnými opatřeními se ruší původně stanovené dny zápisu na 3. a 4. dubna 2020.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, učiteli a prostory školy.

Kontakty:

548 422 934 - v úředních hodinách každé pondělí 9 – 12 hod.

V ostatní dny pište na mail: hurytova@zsmilenova.cz

Směrnice ředitele školy pro přijetí žáků k základnímu vzdělávání do 1. tříd ve školním roce 2020/2021