Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Ředitel Základní školy a Mateřské školy Brno, Milénova 14 vyhlašuje dle § 34 odst. 2 a odst. 7, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

se sídlem Loosova 11

na školní rok 2021/2022

Termín vydávání přihlášek je 1. – 30. 4. 2021:
1. Na webových stránkách http://www.zapisdoms.brno.cz, kde jsou k dispozici také podrobné informace o celém průběhu přijímacího řízení do mateřských škol
2. V mateřské škole – po telefonické domluvě na č. 775 701 706
3. Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,
Kontakty: Mgr. Dagmara Hanáková: hanakova.dagmara@brno.cz, tel. 542 17 2179
Marcela Hofbruckerová: hofbruckerová.marcela@brno.cz, tel. 542 17 2181


Sběr přihlášek – zápis je 3. – 4. 5. 2021:
1. osobně v MŠ Loosova 11: 3. 5. v 8,00-12.30 a 13,00-16,00 h nebo 4. 5. v 8,00–13,00 h
2. do datové schránky yiaykpj
3. poštou na adresu MŠ Loosova 11, Brno 638 00 (rozhodující je datum podání na poštu)
4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na adresu msloosova@zsmilenova.cz

K přihlášce přiložte:
1. kopii rodného listu dítěte
2. potvrzení dětského lékaře o řádném očkování
3. čestné prohlášení zákonných zástupců o trvalém pobytu

Všechny způsoby doručení mají termín 3. - 4. května 2021.

Dne 23. 3. 2021
Mgr. Jiří Křenek
ředitel školy