Kroužky mateřské školy

Kroužky v letošním roce 2023 / 2024

Plavání – plavat chodíme každé úterý Slůňátka a středu Berušky do bazénu na ZŠ Milénova 14.
Je nutné vyplnit zmocnění pro učitele plavání dle pokynů třídních učitelek.

Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky - lekce mají danou strukturu. Každá lekce začíná rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky, pokračuje činnostmi zaměřenými na rozvoj vnímání, řeči, prostorové orientace, početních představ. Každou činnost vysvětlíme, seznámíme rodiče s jejím záměrem. V závěru každé lekce stručně vysvětlíme význam a cíl jednotlivých činností, jejich souvislosti se čtením, psaním a počítáním. Děti dostanou domů další cvičení, kterými upevňují navozené dovednosti. Při všech hrách, cvičeních používáme názorné pomůcky, pracovní listy, činnosti kombinujeme, prokládáme tak, aby byla zajištěna jejich atraktivnost. Přítomnost rodiče ve skupině je velmi důležitá a přínosná. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co je třeba cvičit, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Vidí své dítě ve skupině s ostatními dětmi, při práci s jinou dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje do práce. Vytváří si reálnější náhled na jeho schopnosti, ale i na jeho limity. Je to velmi důležitý společně strávený čas rodiče a dítěte.

Všechny informace o kroužcích najdete po třídních schůzkách v září na nástěnce v hlavní vstupní hale MŠ.