ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Ve školním roce 2021/2022 otevřeme tři první třídy.
Zapisujeme děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2020/2021. Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po 1.9.2021. Podmínkou je doporučení z PPP (narození do 31.12.2015) nebo doporučení PPP a vyjádření pediatra (narození po 31.12.2015).

Informace pro zákonné zástupce:

Registrujte se na http://zapisdozs.brno.cz/
Otevření registrace bude v březnu 2021. Na této stránce naleznete veškeré informace a dokumenty vztahující se k zápisu, včetně spádových obvodů.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci proběhne zápis dětí do 1. ročníku na naší škole s největší pravděpodobností bez osobní přítomnosti dětí.

A) Sběr přihlášek

1. Zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole proběhne v termínu:
od 6. 4. do 16. 4. 2021
To znamená, že přihlášku k přijetí k základnímu vzdělávání včetně podepsané Informační povinnosti (GDPR) - oběma rodiči, kterou jste si vyplnili ve výše zmíněném elektronickém systému na http://zapisdozs.brno.cz a rodný list dítěte (kopii) můžete doručit v této době jedním z níže uvedených způsobů:
•  do datové schránky školy: yiaykpj
•  e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu: hurytova@zsmilenova.cz
•  poštou
•  osobně v termínu od 12. 4. do 13. 4. 2020 vždy od 14 – 17 hod.

Na konci přihlášky dopište rukou jméno sourozence navštěvujícího naši školu i příští školní rok – viz. Směrnice ředitele školy na webových stránkách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Rodný list dítěte (jeho prostá kopie zaslaná dálkovým způsobem viz výše) bude po ověření odpovědným pracovníkem ZŠ skartován. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí bude ověřeno na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

2. V případě žádosti o odklad školní docházky budete postupovat při doručení stejným způsobem jako v bodě 1, jen si vytisknete Žádost o odklad. K žádosti o odklad připojíte i obě doporučující stanoviska k odkladu, tj. stanovisko školního poradenského pracoviště a stanovisko odborného lékaře nebo klinického psychologa

3. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat

Pokud nemáte možnost přístupu do elektronického systému nebo možnost tisku, domluvte se na vytištění přihlášky:

Mgr. Marcela Hurytová tel.: 548 422 934
hurytova@zsmilenova.cz

B) Přijímací řízení

1. Dle ustanovení § 183 odst. 2 školského zákona platí, že rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným jedinečným číselným identifikátorem s výsledkem řízení u každého uchazeče, a to následujícími způsoby:
•  Na dveřích u hlavního vchodu do budovy školy
•  Na webových stránkách školy https://www.zsmilenova.cz
•  Na stránkách http://zapisdozs.brno.cz

Seznam žáků na dveřích a na webu školy bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den: 14. 5. 2021

Pro rodiče přijatých dětí bude ještě před koncem školního roku uspořádána informační schůzka. O termínu vás budeme informovat mailem a přes webové stránky.

2. Zákonným zástupcům bude dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, o čemž budou informováni e-mailem odpovědným pracovníkem ZŠ. Uvedené se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu nebude týkat zákonných zástupců dětí, které budou k plnění povinné školní docházky na dané škole přijaty.

3. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k základnímu vzdělávání se doručuje v souladu se správním řádem zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů.

4. O odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o přijetí nebo nepřijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje krajský úřad, v případě škol na území statutárního města Brna je to tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje

Kontakty:
548 422 934 - kancelář zástupců

V ostatní dny pište na e-mail: hurytova@zsmilenova.cz

Spádovost bydliště si můžete ověřit na výše zmiňované stránce: http://zapisdozs.brno.cz/

Seznamte se prosím se Směrnicí ředitele školy, která stanovuje kritéria pro přijetí.

Desatero pro rodiče a prvňáčky