Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omluví rodiče do 3 pracovních dnů

  • • Osobně třídní učitelce , emailem, v krajním případě telefonicky ( nahlášení infekčního onemocnění apod.)
  • • Telefonicky na pevnou linku mateřské školy 515 915 278-9
  • • Mailem na adresu: msloosova@zsmilenova.cz

U delší předem známé nepřítomnosti se liší forma omlouvání podle toho, zda jde o dítě plnící povinné předškolní vzdělávání, nebo se jedná o dítě mladší.

Omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání:
Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ přesáhne 5 dnů, podá zákonný zástupce písemnou žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání řediteli školy.(Žádost předá učitelce ve třídě.)

Učitelka mateřské školy není povinna omluvu vymáhat, nebude-li absence omluvena včas, bude považována za neomluvenou.