Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů

ve školní družině při ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14

Ředitel školy, podle § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání , vydává tuto směrnici:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Účelem této směrnice je stanovit výši a způsob úhrady příspěvku rodičů nebo
jiných zákonných zástupců (dále jen plátce) na neinvestiční náklady vynaložené na
jedno dítě (dále jen příspěvek).

Čl. 2
Plátce

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno
k docházce do školní družiny. V případě nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací.
Plátce je povinen příspěvek vždy zaplatit nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Čl. 3
Úhrada a výše úplaty

Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na
účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20%. V ostatních
případech nesmí výše úplaty překročit 120% průměrných skutečných neinvestičních
výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti.
Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se
nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.
Příspěvek na jedno dítě umístěné v ŠD činí 200,- Kč na jeden měsíc. Platba
bude rozdělena do dvou etap (září – prosinec, leden – červen) a prováděna
bezhotovostním převodem na účet školy.
Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel
vyměřit plátci penále ve výši 100% nezaplacené částky.
Opakované nezaplacení příspěvku je závažným porušováním provozu
školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní
družiny po předchozím písemném upozornění plátce.

Čl. 4

Osvobození od úplaty

Úplata může být snížena nebo prominuta
a) žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální
příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře pobírá
jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
b) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské
péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a tento příspěvek
nebo jeho část je vyplácena,
pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného
v písmenu b) prokáže řediteli.

Čl. 5

Vyúčtování (vrácení přeplatku)

a) vyúčtování (vrácení přeplatku) vzniklého v důsledku faktického neposkytování
vzdělávání z důvodu mimořádných opatření v období od 1. 9. do 31. 12.
školního roku školní družina uskuteční do 15. 1. školního roku
b) vyúčtování (vrácení přeplatku) vzniklého v důsledku faktického neposkytování
vzdělávání z důvodu mimořádných opatření v období od 1. 1. do 30. 6.
školního roku školní družina uskuteční do 15. 7. školního roku
c) vyúčtování (vrácení přeplatku) pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo
přerušen provoz družiny po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi
poměrně sníží
bezhotovostně na účet, z kterého byla platba provedena.

Čl. 6
Závěrečná ustanovení
Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022.