Kroužky mateřské školy

Ve školním roce 2018/19 plánujeme otevřít kroužky plavání, keramiky, angličtiny a lyžování.

Pokud bude dítě ze třídy do odpoledního kroužku převádět lektor, musí ho rodiče uvést ve Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ. Zmocnění se vyplňuje i pro trenéra plavání a instruktora lyžování. Po ukončení odpoledních kroužků přebírají děti od lektora rodiče.

Plavání – plavat chodíme každou středu do bazénu na ZŠ Milénova 14. Během školního roku proběhnou 4 kurzy po devíti lekcích, ve kterých se vystřídají děti ze všech tříd. Od 19. 9. 2018 chodí děti ze třídy Berušek,
od 21. 11. 2018 Slůňátka. Od 6. 2. 2019 chodí děti ze třídy Koťátek. Třída Motýlků
a Sluníček začíná společně 17. 4. 2019.

Angličtina – kroužek zajišťuje jazyková škola Smajl. Probíhá v pondělí od 15,30 do 16,15 pro skupinku začátečníků a ve středu od 15,30 do 16,15 pro skupinku pokročilých. V každém pololetí bude 12 lekcí.

Keramika – kroužek vede každý čtvrtek paní učitelka Jana Höklová. Začíná 11. 10. 2018 , od 16,15 do 17,00 ve třídě Slůňátek.

Lyžování – organizuje lyžařská škola Lemur. Přihlašování probíhá výhradně elektronicky na www.lemur-detem.cz. Rodiče dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání musí podat řediteli školy žádost o uvolnění. Nejasnosti upřesní třídní učitelky v předškolních třídách.

Edukačně stimulační skupinky pro předškoláky: Lekce mají danou strukturu. Každá lekce začíná rozvojem jemné motoriky a grafomotoriky, pokračuje činnostmi zaměřenými na rozvoj vnímání, řeči, prostorové orientace, početních představ. Každou činnost vysvětlíme, seznámíme rodiče s jejím záměrem. V závěru každé lekce stručně vysvětlíme význam a cíl jednotlivých činností, jejich souvislosti se čtením, psaním a počítáním. Děti dostanou domů další cvičení, kterými upevňují navozené dovednosti. Při všech hrách, cvičeních používáme názorné pomůcky, pracovní listy, činnosti kombinujeme, prokládáme tak, aby byla zajištěna jejich atraktivnost. Přítomnost rodiče ve skupině je velmi důležitá a přínosná. Rodič získává náměty pro práci s dítětem, praktické ukázky toho, co je třeba cvičit, jak rozvíjet potřebné schopnosti. Vidí své dítě ve skupině s ostatními dětmi, při práci s jinou dospělou osobou. Vidí, jak dítě reaguje, jak se zapojuje do práce. Vytváří si reálnější náhled na jeho schopnosti, ale i na jeho limity. Je to velmi důležitý společně strávený čas rodiče a dítěte.

Všechny informace o kroužcích najdete po třídních schůzkách v září na nástěnce v hlavní vstupní hale MŠ.