Program školního poradenského pracoviště – Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Koncepce poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb.

Naše Školní poradenské pracoviště tvoří dva výchovní poradci (pro I. a II. stupeň ZŠ), dva metodikové prevence (pro I. a II. stupeň ZŠ) a speciální pedagogové. Výchovní poradci jsou pověřeni spoluprací se školskými poradenskými zařízeními. Škola úzce spolupracuje s pracovníky PPP Hybešova Brno, konkrétně s jejím odloučeným pracovištěm na ulici Kohoutova a příslušnými SPC.

Své služby zaměřujeme především na tyto oblasti:
• poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (např. žáci s vývojovými poruchami učení, s autismem nebo poruchami chování…), snaha podchytit příznaky vývojových poruch co nejdříve; koordinace tvorby Plánů pedagogické podpory a Individuálních vzdělávacích plánů; metodická podpora; sledování a vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
• podpora vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
• prevence školní neúspěšnosti
• podpora vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí
• péče o žáky s výchovnými obtížemi
• vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách i ve škole, prevence i řešení rizikového chování
• tvorba a průběžné vyhodnocování preventivních programů školy
• kariérové poradenství
• metodická pomoc učitelům i zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání

Personální obsazení Školního poradenského pracoviště:

Mgr. Jana Hulíková – vedoucí ŠPP
výchovná poradkyně pro 6. – 9. roč., kariérová poradkyně pro 5. – 9. roč.
Mgr. Bc. Kateřina Slívová
výchovná poradkyně pro 6. – 9. roč., kariérová poradkyně pro 5. – 9. roč.
Mgr. Michaela Zřídkaveselá – výchovná poradkyně pro 1. – 5. roč.
Mgr. Eva Nováčková – školní metodička prevence pro 1. – 5. roč.
Mgr. Jana Nálezková – školní metodička prevence pro 6. – 9. roč.
Mgr. Jana Bednářová– speciální pedagog
Mgr. Kateřina Krajdlová – speciální pedagog
Mgr. Jana Hradská– speciální pedagog
Mgr. et Mgr. Eva Přikrylová– speciální pedagog
**