Spolek rodičů

Při naší mateřské škole pracuje „Spolek rodičů Losík“. Činnost spolku:

• Usiluje o vytváření pozitivní a inspirativní spolupráce zákonných zástupců dětí a zaměstnanců MŠ
• Seznamuje vedení MŠ s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů dětí a podílí se na jejich vyřizování
• Přispívá mateřské škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky ke zlepšení prostředí v MŠ
• Vyhledává možnosti získávání finančních prostředků z externích zdrojů (dary, dotace, sponzoring)

1. Výbor Spolku Losík
Předsedkyně: Silvie Trávníčková
Členové výboru: Lucie Štěpánková
Revizor účtu: Veronika Harničárová

2. Činnost Spolku Losík:
Díky dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy byla dvakrát ročně pořádána burza dětského oblečení a sportovních potřeb. Celkový výdělek z každé burzy se dělil rovným dílem mezi ZŠ a MŠ. Dlouhodobě bylo úmyslem spolku zakoupit herní prvek na zahradu školky. Proto byly výdělky z burz cíleně spořeny již od šk. roku 2014/15. Po jednání zástupců spolku, školy a školky, za účasti ÚMČ Brno – sever - Mgr. Martina Malečka (starosty), Mgr. Petra Hladíka (bývalého místostarosty) a PaedDr. Hany Svobodové (Odbor školství a kultury), vše vyústilo v dohodu zakoupit velký herní prvek (věžová sestava s klouzačkou). Ten byl v srpnu 2017 umístěn na zrekonstruovanou plochu zahrady školky. Celková cena prvku, včetně instalace a nutné první revize, činí 154 531,08 Kč bez DPH, tedy 186 983,00 Kč s DPH.

Mateřská škola zakoupením tohoto prvku nevyčerpala celou částku doposud vydělanou na burzách. O využití zbývajících peněz bude jednáno ve šk. roce 2017/2018.
Za spolek Losík si dovolujeme oznámit, že ve školním roce 2017/18 proběhla poslední podzimní i jarní burza. Stávající organizátoři, kteří se této činnosti věnují mnoho let zcela nezištně (ve volném čase a bez jakékoliv odměny), již od aktivní realizace odstoupili.

3. Příspěvky
Ve školním roce 2022/2023 vybíráme roční příspěvek 800,- Kč na dítě. Příspěvky posílejte na účet Spolku rodičů do 30. 11. 2022 (viz. platby). O čerpání příspěvků budete průběžně informováni na těchto stránkách.

Vážení rodiče,

Losík, spolek rodičů a přátel dětí, které navštěvují Základní školu Milénova a Mateřskou školu Loosova, si vás dovoluje touto cestou informovat o své činnosti.

Losík byl založen a funguje za účelem zlepšování prostředí školy i školky a také za účelem pomoci při zajištění výukových či jiných prostředků potřebných pro vzdělávání našich dětí.

Díky dobrovolníkům z řad rodičů a přátel školy byladvakrát ročně pořádána burza dětského oblečení a sportovních potřeb. Celkový výdělek z každé burzy se dělil rovným dílem mezi ZŠ a MŠ.

Pro Vaši informaci si dovolujeme předložit přehled investic, které z výdělků burzy aktuálně proběhly:

Mateřská škola Loosova
Dlouhodobě bylo úmyslem spolku zakoupit herní prvek na zahradu školky. Proto byly výdělky z burz cíleně spořeny již od šk. roku 2014/15. Po jednání zástupců spolku, školy a školky, za účasti MěÚ Brno – sever - Mgr. Martina Malečka (starosty), Mgr. Petra Hladíka (bývalého místostarosty) a PaedDr. Hany Svobodové (Odbor školství a kultury), vše vyústilo v dohodu zakoupit velký herní prvek (věžová sestava s klouzačkou). Ten byl v srpnu 2017 umístěn na zrekonstruovanou plochu zahrady školky. Celková cena prvku, včetně instalace a nutné první revize, činí 154 531,08 Kč bez DPH, tedy 186 983,00 Kč s DPH.
Mateřská škola zakoupením tohoto prvku nevyčerpala celou částku doposud vydělanou na burzách. O využití zbývajících peněz bude jednáno ve šk. roce 2017/2018.

Základní škola Milénova
Výdělek z burz, který připadl základní škole, byl v plné výši 206 638,- Kč použit k nákupu šatních skříněk pro všechny žáky ZŠ (s výjimkou 1. tříd). O této investici bylo rozhodnuto vedením základní školy. Šatní skříňky byly zakoupeny v srpnu 2017.
Ve škole dále spolek každoročně podporuje pohybové aktivity (zejména volejbal) částkou 10 tis. Kč. Jedná se hlavně o odměny žákům, kteří se aktivně účastní sportovních klání za základní školu.

Další osud burzy
Za spolek Losík si dovolujeme oznámit, že ve školním roce 2017/18 proběhla ještě poslední podzimní a jarní burza. Stávající organizátoři, kteří se této činnosti věnují mnoho let zcela nezištně (ve volném čase a bez jakékoliv odměny), již od aktivní realizace odstoupili. V září 2018 dochází ke změně statutárních zástupců spolku. Jelikož o smysluplnosti spolku není pochyb, tak současní aktivní členové doufají, že se najdou noví nástupci, aby činnost spolku mohla i nadále pokračovat.

Spolek Losík