Omlouvání dětí

Nepřítomnost dítěte omluví rodiče do 3 pracovních dnů

  • Osobně třídní učitelce, elektronicky v aplikaci Lyfle

U delší předem známé nepřítomnosti se liší forma omlouvání podle toho, zda jde o dítě plnící povinné předškolní vzdělávání, nebo se jedná o dítě mladší.

Omlouvání dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání:
Pokud předpokládaná nepřítomnost dítěte při vzdělávání v MŠ přesáhne 5 pracovních dní, podá zákonný zástupce písemnou žádost o uvolnění dítěte z předškolního vzdělávání řediteli školy. (Žádost rodič předá učitelce ve třídě s časovou rezervou ke schválení ŘŠ Milénova 14.) Tiskopis ke stažení na stránkách ZŠ.

Učitelka mateřské školy není povinna omluvu vymáhat, nebude-li absence omluvena včas, bude považována za neomluvenou.