ZÁPIS DO 1.TŘÍDY

Zápis se koná:

pátek 6.4.2018 14,00-18,00 hod.
sobota 7.4.2018 9,00 -13,00 hod.

Zapisujeme děti narozené od 1.9.2011 do 31.8.2012 a děti s odkladem školní docházky pro školní rok 2017/2018. Je možné zapsat i děti, kterým bude 6 let až po 1.9.2018. Podmínkou je doporučení z PPP (narození do 31.12.2012) nebo doporučení PPP a vyjádření pediatra (narození po 31.12.2012).
Ve školním roce 2018/2019 otevřeme tři první třídy.

Dny otevřených dveří se konají:

ve čtvrtek 22. 2. 2018 8,00-11,40 hod. a od 14,00-17,00 hod.
v pondělí 26. 3. 2018 8,00-11,40 hod. a od 14,00-17,00 hod.

Informace pro zákonné zástupce doprovázející děti k zápisu:

  1. Registrujte se na http://zapisdozs.brno.cz/
    Otevření registrace bude 1.3. 2018. Na této stránce naleznete veškeré informace a dokumenty vztahující se k zápisu.
    Vytištěnou žádost podepsanou oběma rodiči (zákonnými zástupci) vezměte s sebou. V případě, že bude zákonný zástupce žádat pro své dítě odklad školní docházky – je nutné se dostavit i s dítětem v řádném termínu k zápisu. Vaše žádost, kterou vyplníte na stejné - výše uvedené webové adrese, musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Je nutné se včas objednat zejména na vyšetření ve školském poradenském zařízení.

  2. Zároveň si na stejné webové adrese rezervujte termín a čas na naší škole, vyhnete se tak dlouhému čekání.
  3. K zápisu si přineste platný občanský průkaz, rodný list dítěte, případně potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud nesouhlasí s trvalým bydlištěm zákonného zástupce.
  4. Přečtěte si prosím směrnici pro přijetí žáků do 1.tříd –

Seznam ulic naší spádové oblasti : https://zapisdozs.brno.cz/skola/zakladni-skola-materska-skola-brno-milenova-14-prispevkova-organizace
Desatero pro rodiče a prvňáčky -

Škola pracuje podle vlastního vzdělávacího programu „Vaše škola“, je členem Asociace českých daltonských škol.

Co naše škola nabízí?

• přátelskou atmosféru, individuální kvalifikovaný přístup k dětem
• kvalitní výchovné poradenství (pomoc žákům s vývojovými poruchami učení a chování, péče o nadané děti)
• školní poradenské pracoviště se školním psychologem
• speciálního pedagoga, logopeda, doučovatele, asistenty pedagogů
• rozšířenou výuku cizích jazyků (kroužky angličtiny od 1.třídy 2x týdně, od 4. třídy zvýšený počet hodin AJ, druhý cizí jazyk od 7.třídy)
• na II.stupni rozšířenou výuku TV ( specializace volejbal )
• kvalitní vybavení školy - vlastní bazén, tělocvičnu, počítačovou učebnu, cvičnou kuchyňku k výuce vaření atd.
• školy v přírodě, výlety, exkurze, návštěvy divadel, jazykové pobyty v zahraničí
• výběr z mnoha zájmových kroužků ve spolupráci s CVČ Lesná, ZUŠ Vranovská a Věda nás baví (angličtina, sbor, sportovní, deskové hry, pěvecký sbor, výuka kytary a flétny, Věda nás baví, plavání aj.), hodinu náboženství
• kvalitní stravování ve školní jídelně