eTwinning

Získali jsme prestižní mezinárodní ocenění - Evropský certifikát kvality

Za eTwinningové projekty „A wonderful journey“ a „Christmas is coming in our country!“, které byly realizovány s žáky 8. a 9. ročníků ve výuce anglického jazyka, byl naší škole udělen prestižní evropský certifikát kvality, tzv. European Quality Label. Toto ocenění je důkazem toho, že práce pedagoga i studentů zapojených do projektu odpovídá vysokým evropským měřítkům.
Naše projekty budou zveřejněny ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net jako příklady vynikající praxe.
Všechny žádosti o certifikát kvality jsou hodnoceny nezávislou komisí složenou z mezinárodních odborníků působících v oblasti vzdělávání, členů národních podpůrných středisek a zkušených učitelů.

A jaká kritéria musely naše projekty splnit, aby jim byl udělen certifikát kvality?

1) Pedagogická inovace
Projekt má originální téma a využívá řadu metodických postupů. Hlavní roli hrají žáci. Žáci komunikují s partnery a spolupracují různými způsoby, např. shromažďují informace, řeší problémy, zkoumají možnosti a porovnávají.
2) Začlenění do vzdělávacího plánu
Projekt musí být vhodně začleněn do školního vzdělávacího plánu. Většina práce na projektu se odehrává během vyučování. Žáci si prací na projektu rozvíjejí rozličné dovednosti a kompetence. Učitel vysvětlil a zdokumentoval pedagogický rámec projektu.
3) Spolupráce partnerských škol
Spolupráce neznamená pouhou komunikaci partnerů. Partnerské školy spolupracují na realizaci společných aktivit. Partneři nejsou pouhými příjemci informací a výsledkem společných aktivit je hmatatelný výstup.
4) Využití moderních technologií
Moderní technologie pomáhají partnerům dosáhnout pedagogických cílů a využité ICT nástroje umožňují partnerům lepší vzájemnou spolupráci.
5) Výsledky, přínos a dokumentace
Viditelné výsledků projektu jsou zveřejněny online formou. Nezbytné je zapojení žáků do platformy TwinSpace. Všechny fáze projektu jsou pečlivě zdokumentovány, a to včetně plánování, popisu aktivit, evaluace a zpětné vazby. Nedílnou součástí je rovněž zhodnocení a zveřejnění toho, jaký dopad měl projekt na účastníky – žáky i učitele.
Podrobnosti k oceněným projektům najdete zde: https://www.zsmilenova.cz/zakladni-skola/projekty-eu
Mgr. Petra Píštěková

Mezinárodní projekt A wonderful journey – eTwinning

Věděli jste, že rok 2021 byl Evropskou Unií vyhlášen jako Evropský rok železnice?
Žáci z 9.D a 8.C se proto v druhém pololetí zapojili do mezinárodního projektu A Wonderful Journey, jehož hlavním cílem bylo propagovat ekologicky udržitelné cestování vlakem a vytvořit virtuální trasy po železnici v Evropě. Žáci pracovali v mezinárodních týmech společně se svými vrstevníky z Finska, Francie, Itálie, Polska, Portugalska, Srbska, Řecka a Turecka.
Seznámili se rovněž s institucemi Evropské Unie a společně oslavili Den Evropy 9. května při online setkáních a soutěžení v týmech při řešení interaktivních kvízů.
Díky projektu došlo ke zdokonalení nejen jazykových a ICT dovedností žáků, ale i posílení zeměpisných a občanských znalostí.
V průběhu projektu bylo vytvořeno mnoho společných výstupů mezi něž patří:

https://youtu.be/MhnOdnz7GzM

a) E-kniha obsahující plakáty propagující cestování vlakem.
Každý student vytvořil svůj plakát.
https://read.bookcreator.com/b3Rh2kc4eQUQFHXQNszpWWTwpsq2/hqSYLpGJQ8iZpS3b6EhXjQ

b) Interaktivní prezentace tras jednotlivých týmů, včetně map a kvízů.
https://view.genial.ly/609e156e6a45c80d9e1b3625/presentation-a-wonderful-journey

c) Videa a kvízy.
https://www.youtube.com/watch?v=qHqW3pvdkz8

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=a613b

https://quizlet.com/_9mbi1f?x=1jqt&i=1reny8

Certifikáty kvality pro ZŠ Milénova

Žáci letošní 9.C a loňské 9.D se v loňském školním roce ve výuce anglického jazyka zapojili do dvou mezinárodních projektů na platformě eTwinning.
Hlavním cílem projektu „A Wonderful Journey“ bylo propagovat ekologicky udržitelné cestování vlakem a vytvořit virtuální trasy po železnici v Evropě. Žáci pracovali v mezinárodních týmech společně se svými vrstevníky z Finska, Francie, Itálie, Polska, Portugalska, Srbska, Řecka a Turecka.
Seznámili se rovněž s institucemi Evropské Unie.
Projekt „Christmas is coming in our country!“ byl zaměřen na vánoční zvyky a tradice v evropských zemích. Do tohoto projektu se vedle ZŠ Milénova zapojily školy z Dánska, Chorvatska, Itálie, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Španělska a Turecka.
Výhradním komunikačním jazykem byla angličtina. Cílem projektů bylo zvýšit kulturní povědomí žáků i učitelů, zdokonalit ICT kompetence a jazykové dovednosti.
Za práci na těchto projektech jsme nyní získali prestižní ocenění v podobě Certifikátu kvality neboli National Quality Label. Jelikož u obou projektů byli Certifikátem kvality oceněni i naši zahraniční partneři, budeme se nyní ucházet o další prestižní cenu, tzv. European Quality Certificate.

Mgr. Petra Píštěková

Christmas is coming in our country! – eTwinningový projekt na ZŠ Milénova

Na podzim roku 2020 se žáci tříd 8. C a 9. D zapojili do dalšího mezinárodního projektu na platformě eTwinning. Hlavním tématem tohoto projektu se staly vánoční zvyky a tradice v evropských zemích. Výhradním komunikačním jazykem byla angličtina.
Cílem projektu bylo zvýšit kulturní povědomí žáků i učitelů, zdokonalit ICT kompetence a jazykové dovednosti.
Do projektu se vedle ZŠ Milénova zapojily školy z Dánska, Chorvatska, Itálie, Polska, Portugalska, Rumunska, Řecka, Španělska a Turecka.

Žáci si vyměnili ručně vyrobené vánoční pohledy a přání, vytvořili maskota a logo projektu, natočili video vzkazy v rodném jazyce, v angličtině i v jazycích některých zahraničních partnerů, sestavili recepty na oblíbené vánoční cukroví a úspěšně upekli cukroví podle receptů vytvořených partnery, což rovněž zdokumentovali na videu. Podíleli se i na tvorbě online adventního kalendáře, v němž partnerské školy představily typické vánoční zvyky, cukroví a příběhy. V rámci projektu se čeští účastníci také setkali online se svými vrstevníky z Turecka a Polska.

Společným výstupem je elektronická kniha, v níž najdete hlavní materiály vytvořené v průběhu projektu. Odkaz na knihu zde:

https://www.storyjumper.com/book/read/91600426

Mgr. Petra Píštěková

Získali jsme certifikát European Quality Label!

V této nelehké době dostáváme i pozitivní zprávy, které nás povzbudí a motivují k další práci.
Tady je jedna z nich:

Evropská komise pro mezinárodní vzdělávací projekty eTwinning ohodnotila práci našich žáků na celoročním mezinárodním projektu „Be my tour guide in tour town!“.

Obdrželi jsme Evropský certifikát kvality, tzv. European Quality Label. Je to již druhé ocenění, které jsme za tento projekt získali. Dosáhl tak vynikající kvality nejen na úrovni národní, ale následně i celoevropské.

Do projektu byli zapojeni žáci 9.D pod vedením Mgr. Petry Píštěkové, která je i autorkou projektu. Veškeré aktivity a komunikace s projektovými partnery v zahraničí byly realizovány v anglickém jazyce.

Dovolujeme si citovat z dopisu národního podpůrného střediska pro eTwinning:

„Gratulujeme! Jako ocenění Vaší vynikající práce na eTwinningovém projektu „Be my tour guide in tour town!“ byl Vaší škole udělen evropský certifikát kvality. Toto ocenění je důkazem toho, že Vaše práce, práce studentů a celé školy odpovídá vysokým evropským měřítkům. Váš projekt bude zveřejněn ve zvláštní sekci evropského portálu www.etwinning.net.“

Mgr. Petra Píštěková

PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ

Základní škola je zapojena do projektu “ PODPORA PŘEDŠKOLNÍHO A ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VE MĚSTĚ BRNĚ“, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.

Vážení,

dovolte nám představit evropský projekt „Staňte se mým průvodcem ve vašem městě!“, jehož hlavním cílem bylo prezentovat jedinečná a zajímavá místa v našich městech.
Žáci škol zapojených do tohoto projektu natočili videa, vložili je do interaktivní mapy a vytvořili také zvukovou elektronickou knihu.
Do projektu se zapojili partneři z těchto evropských zemí: Francie, Turecko, Srbsko, Itálie, Španělsko, Arménie, Finsko, Belgie a Chorvatsko. Zakladatelkami projektu byli Petra Píštěková z Brna v České republice a Brigitte Collomb z Korsiky ve Francii.
Zaměřili jsme se na téma Evropa, naše domovská města, důležitost občanství a na srovnání každodenních aktivit a koníčků dětí.
Během účasti na projektu si studenti rozšířili znalosti o různých zapojených zemích, naučili se mnoho struktur a slovní zásoby v kontextu, byli povzbuzováni k rozvíjení jejich tvůrčích schopností a vedeni k práci v mezinárodních týmech.
Dalším pozitivním efektem bylo, že si účastníci projektu postupně rozvíjeli své digitální dovednosti a pravidelně používali angličtinu jako komunikační nástroj.

Pracovali jsme na sedmi klíčových evropských dovednostech:

 1. Komunikace v mateřském jazyce
 2. Komunikace v cizích jazycích
 3. Digitální kompetence
 4. Kompetence k učení
 5. Společenské a občanské kompetence
 6. Smysl iniciativy a podnikání
 7. Kulturní povědomí a projevy

Poté, co jsme několik měsíců poctivě pracovali, jsme nyní hrdí na to, že můžeme představit náš finální produkt, e-knihu!
Odkaz na eknihu zde:
https://www.storyjumper.com/book/read/74890275/Project2019-2020

Mgr. Petra Píštěková a jazyková skupina AJ1 8. D

eTwinningový projekt „No man is an island“
V září a říjnu se žáci naší školy zapojili do krátkého projektu na oslavu Evropského dne jazyků a Erasmus Days. Studenti každé partnerské školy nahráli videa s příslovími ve svém rodném jazyce a vysvětlením v angličtině, která sdíleli v bezpečném prostoru Twinspace. Každý z ostatních partnerů se nahrál, jak říká přísloví ostatních partnerů. Děti se také seznámily se státními vlajkami partnerských zemí, vytvářili koláže a uspořádali školní výstavku přísloví a vlajek.
V rámci tohoto projektu měli studenti možnost poslouchat autentické řečníky z jiných zemí a procvičovat angličtinu. Rovněž zvýšili povědomí o kulturní rozmanitosti, včetně podobností mezi různými kulturami.
Finálním výstupem projektu je audiovizuální kniha s příslovími, kterou vytvořili projektoví partneři z České republiky, Polska, Itálie, Srbska, Ukrajiny, Portugalska, Turecka, Litvy, Makedonie a Rumunska.
https://www.storyjumper.com/book/read/74351775/5db9b196d1b59#

Mgr. Petra Píštěková

Mezinárodní projekt „Let´s talk about our X- mas traditions“ ve výuce anglického jazyka

Na přelomu roků 2019 a 2020 se žáci 7. až 9. ročníku v rámci výuky anglického jazyka zapojili do mezinárodního eTwinningového projektu „Let´s talk about our X- mas traditions“ zaměřeného na vánoční zvyky a tradice v evropských zemích.
Jelikož součástí vzdělávacích plánů školy jsou i tzv. průřezová témata zaměřená na Evropu a svět a objevování a porovnávání odlišných kulturních zvyklostí a tradic, uvítali jsme tuto jedinečnou možnost seznámit se s vánočními zvyky a obyčeji prostřednictvím španělských, francouzských a slovenských partnerů v projektu. Při práci na projektu s vrstevníky v zahraničí si děti nejen zdokonalily jazykové dovednosti, ale intenzivně rozvíjely i ICT kompetence, jelikož při komunikaci i tvorbě materiálů byla využita řadu online nástrojů, jako např. e-nástěnka Padlet, platforma Meeting words, online kvízy Quizlet a Kahoot či videoaplikace.

Nyní bychom rádi představili výsledek naší téměř tříměsíční spolupráce blíže.
Odkaz na nástěnku se všemi vytvořenými materiály najdete zde: https://padlet.com/pistpetra/tcj9wri3cg0s

Mgr. Petra Píštěková

Erasmus Days 2019 – ZŠ Milénova slavila s celou Evropou!

ZŠ Milénova se ve dnech 10. a 11. října zapojila do celoevropské kampaně a oslav Erasmus Days, jelikož od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 realizuje s finanční podporou programu Erasmus+ projekt „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“ registrovaný pod číslem „2018-1-CZ01-KA101-047531“.

Cílem akce ED 2019 bylo šířit výsledky probíhajícího vzdělávacího projektu nejen mezi žáky, ale i další pedagogy. Učitelé cizích jazyků nachystali projektový den pro žáky 3. až 9. ročníků. Děti si vyzkoušely neotřelé aktivity v podobě interaktivních kvízů a křížovek, tvořily animované kreslené příběhy, puzzle, mluvící avatary a krátká videa, vyplňovaly poslechové doplňovačky, lovily QR kódy a poznávaly přísloví v různých evropských jazycích.

Žáci se rovněž zapojili do celoevropského eTwinningového projektu „European Day of Languages 2019“, v jehož rámci si s více jak 100 školami z celé Evropy vyměnili pohlednice a vzkazy, které nyní zdobí školní chodby a dětem názorně ukazují města, která se do oslav zapojila.

Čtyři učitelé angličtiny ze ZŠ Milénova, účastníci metodických kurzů v zahraničí, které absolvovali v rámci projektu Erasmus+, v pátek 11. října vedli workshopy pro učitele z brněnských i mimobrněnských vzdělávacích institucí, kterým představili nové výukové zdroje a podělili se i o poznatky z praxe při jejich aplikaci.

Mgr. Petra Píštěková
za sekci cizích jazyků
ZŠ a MŠ Brno, Milénova14

Projekty Evropské unie

Projekt „Erasmus +“
Klíčová akce: KA 1- Vzdělávací mobilita jednotlivců
Název projektu: „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“
Registrační číslo projektu: „2018-1-CZ01-KA101-047531“

Od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění výuky anglického jazyka se zaměřením na využívání moderních metod a techniky nejen ve výuce samotné, ale i v přípravě na ni.
V rámci projektu umožňujícího profesní rozvoj pedagogických pracovníků s ohledem na jejich konkrétní a aktuální potřeby se čtyři učitelé anglického jazyka zúčastní jednotýdenních či dvoutýdenních kurzů v zahraničí za účelem zvyšování svých pedagogických, jazykových a ICT kompetencí. Po absolvování zahraničních vzdělávacích aktivit budou účastníci mobilit plnit plán rozvoje školy v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan vysílající instituce.
Cílem projektu je získané poznatky a dovednosti postupně aplikovat přímo ve výuce cizího jazyka a představit je nejen co nejširšímu spektru žáků, ale rovněž i dalším pedagogům a širší veřejnosti.
Projekt Erasmus + je financován Evropskou unií a jeho administrací je pověřen Dům zahraniční spolupráce (DZS), který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Koordinátorem projektu je Mgr. Petra Píštěková.

Naše škola v Evropě

Na naší škole v období od 1.7.2015 až 31.12.2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK, výzva 56) s názvem „Naše škola v Evropě“.

Za projekt zodpovídají manažer projektu Ing. René Retek a věcný manažer Mgr. Jiří Křenek.

V rámci projektu:

 • Učitelé vytvořili tematické plány pro čtenářské dílny pro 2. až 9. ročník
 • Bylo zakoupeno více jak 400 kusů kvalitních knih a 30 kusů elektronických čteček
 • 5 učitelů cizích jazyků se zúčastnilo 14-ti denních studijních zahraničních stáží za účelem zvyšování svých pedagogických kompetencí
 • 4 učitelé přírodovědných předmětů a matematiky sbírali zkušenosti z vyučování u svých evropských kolegů v Irsku a na Slovensku (tzv. stínování)
 • 20 žáků školy v rámci zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu navštívilo Velkou Británii

Dětem z Milénovy

Projekt „Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Název projektu: DĚTEM Z MILÉNOVY

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005401“

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora – přijetí speciálního pedagoga, školního psychologa a další vzdělávání pedagogických pracovníků základní i mateřské školy. V rámci projektu budou vedeny kluby zábavné logiky a deskových her. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

ZŠ Milénova je zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“
Více informací o tomto projektu ESF naleznete zde na stránkách magistrátu města Brna.