Projekty Evropské unie

Projekt „Erasmus +“
Klíčová akce: KA 1- Vzdělávací mobilita jednotlivců
Název projektu: „Moderní metody a technika ve výuce anglického jazyka“
Registrační číslo projektu: „2018-1-CZ01-KA101-047531“

Od 1. 6. 2018 do 31. 5. 2020 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je zkvalitnění výuky anglického jazyka se zaměřením na využívání moderních metod a techniky nejen ve výuce samotné, ale i v přípravě na ni.
V rámci projektu umožňujícího profesní rozvoj pedagogických pracovníků s ohledem na jejich konkrétní a aktuální potřeby se čtyři učitelé anglického jazyka zúčastní jednotýdenních či dvoutýdenních kurzů v zahraničí za účelem zvyšování svých pedagogických, jazykových a ICT kompetencí. Po absolvování zahraničních vzdělávacích aktivit budou účastníci mobilit plnit plán rozvoje školy v rámci Evropské unie, tzv. European Development Plan vysílající instituce.
Cílem projektu je získané poznatky a dovednosti postupně aplikovat přímo ve výuce cizího jazyka a představit je nejen co nejširšímu spektru žáků, ale rovněž i dalším pedagogům a širší veřejnosti.
Projekt Erasmus + je financován Evropskou unií a jeho administrací je pověřen Dům zahraniční spolupráce (DZS), který je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Koordinátorem projektu je Mgr. Petra Píštěková.

Naše škola v Evropě

Na naší škole v období od 1.7.2015 až 31.12.2015 probíhala realizace projektu podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem České republiky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK, výzva 56) s názvem „Naše škola v Evropě“.

Za projekt zodpovídají manažer projektu Ing. René Retek a věcný manažer Mgr. Jiří Křenek.

V rámci projektu:

  • Učitelé vytvořili tematické plány pro čtenářské dílny pro 2. až 9. ročník
  • Bylo zakoupeno více jak 400 kusů kvalitních knih a 30 kusů elektronických čteček
  • 5 učitelů cizích jazyků se zúčastnilo 14-ti denních studijních zahraničních stáží za účelem zvyšování svých pedagogických kompetencí
  • 4 učitelé přírodovědných předmětů a matematiky sbírali zkušenosti z vyučování u svých evropských kolegů v Irsku a na Slovensku (tzv. stínování)
  • 20 žáků školy v rámci zahraničního jazykově-vzdělávacího pobytu navštívilo Velkou Británii

Dětem z Milénovy

Projekt „Šablony pro MŠ a ZŠ I“

Název projektu: DĚTEM Z MILÉNOVY

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005401“

Od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 naše škola realizuje projekt, jehož cílem je podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, personální podpora – přijetí speciálního pedagoga, školního psychologa a další vzdělávání pedagogických pracovníků základní i mateřské školy. V rámci projektu budou vedeny kluby zábavné logiky a deskových her. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách

ZŠ Milénova je zapojena do projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách“
Více informací o tomto projektu ESF naleznete zde na stránkách magistrátu města Brna.