Čísla účtů

Platby školného 1170920277/0100
Platby stravného 35-9729200227/0100
Účet Spolku rodičů Losík 225844984/0300
Upozornění: Stravné je splatné k 20. dni předchozího měsíce.Školné je splatné k 15. dni stávajícího měsíce. Pozor na změnu variabilních symbolů!

Úhrada úplaty za vzdělávání (školné):

Číslo účtu: 1170920277/0100
• uvádějte správné variabilní symboly
• úplata za kalendářní měsíc musí být připsána na účet školy k 15. dni stávajícího kalendářního měsíce,
předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí
• zákonný zástupce dítěte, který splňuje podmínky § 6 odst. 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb.
předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, může být od úplaty osvobozen. Podmínkou je podání písemné Žádosti o osvobození od úplaty řediteli školy a doložení potřebných dokladů. (potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi)
• dotazy k platbám školného vyřizuje ekonomka školy Cesarová Iva (548 422 931)

Úhrada stravného:

číslo účtu: 35-972900227/0100
• uvádějte správné variabilní symboly
• úplata za kalendářní měsíc musí být připsána na účet školy k 20. dni předchozího kalendářního měsíce
• přeplatky se odpočítávají ob měsíc (např. ze září v listopadu)
• odhlašování stravy proveďte nejpozději do 13:00 hod. den předem na telefonním čísle 515 915 279 nebo do docházky u své třídy
• pokud nepřítomnost dítěte nebyla dopředu známa, mohou si zákonní zástupci za první den nepřítomností dítěte vyzvednout v mateřské škole od 12,00 do 12,30 hod. oběd, na který by mělo dítě za tento den nárok
• obědy jsou vydávány pouze do jídlonosičů
• pokud dítě nebude ze stravování odhlášeno, bude mu strava po celou dobu nepřítomnosti zapisována. Za takto neodhlášenou stravu se bude účtovat cena jako za stravu odebranou.
• Před nástupem do mateřské školy je nutno dítě opět přihlásit a to nejpozději do 13:00 hodin den předem.

Úhrada příspěvků Spolku rodičů Losík:

číslo účtu: 225844984/0300
• příspěvky se platí 1x ročně
• výše příspěvku je odsouhlasena na členské schůzi v měsíci září
• vybraná částka je převedena na účet školy oproti Darovací smlouvě
• peníze jsou použity na hračky, výtvarné potřeby a odměny dětem