CO JE HLAVNÍ NÁPLNÍ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU?

zapojení žáků do života školy
učení žáků lepším komunikačním dovednostem mezi sebou, ve vztahu k vyučujícím a všem dospělým
spolupodílení se na dodržování pravidel školy
➜ vytvoření zázemí pro vyslovení názorů a námětů žáků týkajících se života školy
připomínky a náměty ke zlepšení chodu školy a jejího okolí
organizace školních akcí, soutěží,...
seznámení žáků s plánovanými akcemi na další měsíc
zhodnocení práce ŽP za uplynulé období – akce, soutěže, projekty
spolupráce se školní jídelnou, s vyučujícími, …