Zásady zpracování osobních údajů žáků školy a jejich zákonných zástupců
Informační povinnost ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace
IČO: 49466607
Milénova 14, 638 00 Brno
Telefon: 548 422 944
E-mail: skola@zsmilenova.cz

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

LAWYA data protection, s.r.o
sídlo: Březinova 746/29, Žabovřesky, 616 00 Brno
odpovědná osoba: Mgr. Ivana Šilhánková
IČO: 07084498
e-mail: poverenec@lawya.cz
telefon:+420 770 606 082

3. Účely zpracovaní, pro které jsou osobní údaje určeny a právní základ pro zpracování

Subjektem údajů jsou děti účastníci se přijímacího řízení, následně děti účastnící se předškolního a školního vzdělávání a jejich zákonní zástupci.

Účelem zpracování je zejména zajištění přijímacího řízení, zajištění předškolního a školního vzdělávání, odvolání proti nepřijetí dítěte, poskytování či zajištění stravování, plnění evidenčních povinností, komunikace se zákonnými zástupci, poskytování informací orgánům veřejné moci, publikace fotografií nebo audiovizuálních záznamů dítěte na webových stránkách školy a sociálních sítích. Dále například organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školy.

Právním základem je zejména zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Přijímací řízení probíhá dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Právním základem pro zpracování je rovněž souhlas zákonných zástupců se zpracováním osobních údajů dítěte.

4. Kategorie zpracovávaných údajů a zdroje údajů

Identifikační údaje, kontaktní údaje, údaje o vzdělání dítěte, údaje o komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, základní charakteristiky žáka (př. věk, výška, váha), sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte. Údaje o zdravotním stavu dítěte.

Zdrojem údajů jsou zejména zákonní zástupci žáka.

5. Oprávněné zájmy správce nebo třetí strany v případě, že je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f)

Na základě oprávněného zájmu škola zpracovává kontaktní údaje na zákonné zástupce dítěte, pokud se jedná o kontaktní údaje nad rámec rozsahu stanoveného školským zákonem pro účely vedení školní matriky.

6. Případné příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje žáků mohou být předány na základě povinnosti ukládané škole právním předpisem. Osobní údaje rovnou mohou být předány zpracovateli, například externímu dodavateli služby (poskytovateli mimoškolních aktivit), provozovateli ubytovacího zařízení (při organizování školky v přírodě) a podobně.

7. Případný úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci

Osobní údaje žáků ani zákonných zástupců nebudou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

8. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby
Škola ukládá osobní údaje v souladu se lhůtami stanovenými zejména školským zákonem a zákonem o archivnictví.

9. Poučení o právech subjektů údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům.
Subjekt údajů má právo na opravu a výmaz osobních údajů.
Subjekt údajů má právo žádat omezení zpracování a má právo vznést proti zpracování námitku.
Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má v případě poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů právo souhlas kdykoliv odvolat, tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

10. Upozornění, zda je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a poučení ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů

Poskytnutí osobních údajů je zákonným požadavkem. Tam, kde je vyžadován souhlas, nemusí být poskytnut. Poskytnutí souhlasu je vždy dobrovolné.

11. Upozornění na provádění automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilovaní

Škola jako správce neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.