Směrnice o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině při ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14

Ředitel školy, podle § 123 odst.2 a4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání , vydává tuto směrnici:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Účelem této směrnice je stanovit výši a způsob úhrady příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců (dále jen plátce) na neinvestiční náklady vynaložené na jedno dítě (dále jen příspěvek).

Čl. 2

Plátce

Povinnost plátce platit příspěvek trvá po celou dobu, kdy je dítě přihlášeno k docházce do školní družiny. V případě nepřítomnosti dítěte se příspěvek nevrací.

Plátce je povinen příspěvek vždy zaplatit nejpozději do 15. dne následujícího měsíce.

Čl. 3

Úhrada a výše úplaty

Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20%. V ostatních případech nesmí výše úplaty překročit 120% průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního rozpočtu.

Příspěvek na jedno dítě umístěné v ŠD činí 150,- Kč na jeden měsíc. Platba bude rozdělena do dvou etap (září – prosinec, leden – červen) a prováděna bezhotovostním převodem na účet školy (viz. Řád ŠD bod 13).

Neuhradí-li plátce příspěvek do 5 dnů po splatnosti, může provozovatel vyměřit plátci penále ve výši 100% nezaplacené částky.

Opakované nezaplacení příspěvku je závažným porušováním provozu školského zařízení a může být důvodem k ukončení docházky dítěte do školní družiny po předchozím písemném upozornění plátce.

Čl. 4

Osvobození od úplaty

Úplata může být snížena nebo prominuta

a) žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba

b) žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v písmenu b) prokáže řediteli.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2010.